Възнаграждението за извършване на възложената юридическа работа се определя в зависимост от обема и сложността на казуса. Размерът му следва да съответства на усилията, които трябва да бъдат положени  и отговорностите, които поема кантората. Размерът на адвокатския хонорар   трябва да бъде справедлив и обоснован, но не по-нисък от минималния размер предвиден за адвокатските възнаграждения в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ на Висшия адвокатски съвет. 

Възнаграждението се определя индивидуално след  лична (по изключение и онлайн) среща и след детайлно запознаване с всички обстоятелства по казуса.