Търговско право

  • Абсолютни и относителни търгвоски сделки. Търговски спорове. Недействителност на търговските сделки. Производство по ГПК между търговци. Учредяване на търговски дружества. Лицензионен и разрешителен режим. Правно обслужване на фирми. Абонаментни комплексни юридически услуги. Провеждане на общо събрание. Представителство пред Агенция по вписванията. Прехвърляне на фирми. Прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник. Прехвърляне на дружествен дял на трето лице.