Развод

  • Развод по взаимно съгласие. Развод по исков ред. Брачен договор. Режим на имуществени отношения. Издръжка. Родителски права. Получаване на по-голям дял при прекратяване на семейно имуществената общност.