асдасд
Please select a shortcode from the list.
Венцислав Зашев

Венцислав Зашев е сътрудник на кантора от 2022 г. Зашев се намира на финалния етап на своето обучение по право във Великотърновския университет, като е положил успешно всички семестриални изпити. Интересите му са насочени към Наказателното право, Права на човека, Право на Европейски съюз

Преслава Йорданова

Преслава Йорданова е дипломиран юрист от 2023г. Завършила е Юридическия факултет на
Университет за национално и световно стопанство, специалност „Право“. Практикувала е през
годините на обучението си като стажант предимно в областта на
гражданскоправните казуси. Интересите й са насочени към търговско право, трудово и
осигурително право, вещно право, семейно и наследствено право. Работи по казуси за
родителски права, разводи, делба на имущество и искове за по-голям дял от имущество,
придобито по време на брака, пътуване на деца в чужбина. Подпомага екипа в производствата
за уволнения, съкращения, възстановяване на работа и дължимо обезщетение, обезщетение
при трудова злополука. В сферата на вещното право: консултации във връзка с придобиване на
недвижими имоти, съдебна и извънсъдебна делба на имоти, предявяване и защита по
собственически и владелчески искове, изготвяне на предварителен договор за покупко-
продажба и други.