Гражданско право

  • Изготвяне на договори, анекси към договори, споразумения, спогодби. Осъдителни, установителни и конститутивни искове. Производства по дела за гражданско състояние. Договорна и деликтна отговорност. Обезщетения. Заеми. Поръчителство. Ипотека. Залог. Лихви. Давност. Цесия. Суброгация. Павлов иск. Искове по Закон за собствеността. Павлов иск /т.нар отменителен иск/. Суругационен /косвен иск/. Искове на работници срещу служители.